Algemene voorwaarden

Met betrekking tot de werkzaamheden van mevrouw mr. I.M.H. van der Zon gelden de volgende algemene voorwaarden:

Overeenkomst van opdracht

Alle diensten en werkzaamheden worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht tussen de opdrachtgever en mevrouw mr. I.M.H. van der Zon, hierna aan te duiden als “mevrouw Van der Zon”.

De overeenkomst van opdracht voor het uitvoeren van werkzaamheden als interimmer bij notariskantoren zal gebaseerd zijn op de modelovereenkomst van de KNB, deze is in concept opgesteld en door de KNB voorgelegd aan de belastingdienst (de belastingdienst heeft hierover nog geen uitspraak gedaan), dan wel op een andere door de belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst van opdracht.


Aansprakelijkheid

Indien bij de uitvoering van een opdracht zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet – waaronder ook een nalaten begrepen wordt – die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door mevrouw Van der Zon gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering ten tijde van het indienen van de betreffende vordering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat mevrouw Van der Zon onder die aansprakelijkheidsverzekering draagt.
Indien in een dergelijke situatie mevrouw Van der Zon op grond van de gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen recht heeft op een uitkering en rechtens desalniettemin vast komt te staan dat mevrouw Van der Zon aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot een bedrag maximaal gelijk aan de door Opdrachtnemer in rekening gebrachte en door Opdrachtgever betaalde factuur van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever over de maand waarin de rechtshandeling is verricht op grond waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan.
Indien door de uitvoering van een opdracht of op andere wijze schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor mevrouw Van der Zon aansprakelijkheid draagt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door mevrouw Van der Zon gesloten algemene bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat mevrouw Van der Zon onder die algemene bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering draagt.


Financiële bepalingen

Declaraties kunnen door mevrouw Van der Zon zowel op papier als elektronisch worden verstuurd. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen of anders is vermeld. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim en is de wettelijke vertragingsrente ex artikel 6:119a BW verschuldigd. Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde opdrachtgever worden getroffen, komen de kosten vallende op die invordering voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.

Indien binnen de vervaltermijn geen (volledige) betaling is ontvangen kan mevrouw Van der Zon haar werkzaamheden opschorten nadat de opdrachtgever daarvan in kennis is gesteld. Mevrouw Van der Zon is niet aansprakelijk voor schade dientengevolge ontstaan.

Mevrouw Van der Zon is bevoegd maandelijks te declareren.


Toepassing Nederlands recht

Op de rechtsverhouding tussen mevrouw Van der Zon en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Voor beslechting van geschillen is de Nederlandse rechter bevoegd.


Beroeps- en gedragsregels

Mevrouw Van der Zon houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels voor de notariële branche.


Slotbepaling

Met het verstrekken van de opdracht verklaart opdrachtgever zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.


Vleuten, oktober 2016